Politika integrovaného manažérskeho systému

Strategickým cieľom spoločnosti Color Centrum, s.r.o., ktorá sa zaoberá miešaním, poradenstvom a predajom farieb, omietok a iného tovaru súvisiaceho s maliarskou oblasťou, je trvalé uspokojovanie  a prevyšovanie potrieb i očakávaní zákazníkov.

Spokojnosť a lojálnosť našich zákazníkov považujeme za základ pre úspešný rozvoj nášho podnikania, preto plne využívame a rozvíjame tvorivý potenciál našich zamestnancov. Ich odbornosť a ochota vzdelávať sa v danej oblasti nám napomáha dosahovať vysokú kvalitu našich služieb. Našou snahou je zlepšovanie schopnosti pohotovo reagovať na vyvíjajúci sa trend a meniace sa potreby a požiadavky zákazníkov, k čomu nám dopomáhajú moderné miešacie prístroje.

Víziou našej firmy je stať sa poprednou spoločnosťou v oblasti predaja a miešania farieb a omietok v Pezinku a Bratislave, a naďalej udržiavať meno spoločnosti ako dôveryhodného a spoľahlivého partnera. V súlade s víziou je naším cieľom neustále zvyšovať efektívnosť a kvalitu poskytovaných služieb a výrobkov.

Vedenie sa zaväzuje:

  1. udržiavať a trvalo zlepšovať manažérske systémy v oblasti kvality a environmentu,
  2. dodržiavať legislatívne a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na environmentálne aspekty,
  3. sústavne zlepšovať v oblasti environmentu a v prevencii znečisťovania,
  4. motivovať svojich zamestnancov k dosahovaniu cieľov kvality a environmentálnych cieľov,
  5. naďalej udržiavať pozitívne vzťahy s dodávateľmi.

V Pezinku, 03.03.2011

verzia:1                                                               štatutár